Fb.Li.In.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Studio oog appel

 

A: Algemeen

Artikel 1: Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Studio oog appel ingeschreven in het handelsregister onder nr; 69365008, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij die gebruik maakt van de diensten van Studio oog appel;
 • Partijen: Opdrachtgever en Studio oog appel;
 • Deelovereenkomst: schriftelijke vastlegging van een overeenkomst van opdracht waarop de bepalingen van een raamovereenkomst van toepassing zijn;
 • Raamovereenkomst: een overeenkomst tussen partijen waarin de condities en voorwaarden staan die van toepassing zijn op een deelovereenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid / werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Studio oog appel en op iedere overeenkomst tussen Partijen.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De bepalingen van deel A (artikelen1 t/m 11) zijn van toepassing tussen Studio oog appel en Opdrachtgever, ongeacht de vorm van dienstverlening die is overeengekomen.
 5. In deel B (artikelen 12 t/m 16) zijn bepalingen opgenomen die in aanvulling op deel A van toepassing zijn indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op backoffice dienstverlening.
 6. In deel C (artikelen 17 t/m 20) zijn bepalingen opgenomen die, in aanvulling op deel A en indien van toepassing op deel B, van toepassing zijn indien en voor zover door Studio oog appel medewerkers worden gedetacheerd bij Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van Studio oog appel zijn gebaseerd op de informatie door Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in, naar beste weten, alle benodigde essentiële informatie te hebben verstrekt.
 2. Aanbiedingen en offertes van Studio oog appel zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze schriftelijk is vastgelegd en door partijen ondertekend, dan wel de afspraken door Studio oog appel schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever zijn aanvaard.
 4. Bij gebreke van schriftelijke vastlegging als in lid 3 bepaald, komt een overeenkomst eveneens tot stand indien
  Studio oog appel met instemming van Opdrachtgever met de werkzaamheden is begonnen. Alsdan is de aanbieding of offerte van Studio oog appel bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4: Einde van de overeenkomst

 1. Indien de (deel)overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de (deel)overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan eindigt deze op de einddatum. Indien de (deel)overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd dan wordt zij geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Indien de (deel)overeenkomst voor de duur van een project of opdracht is aangegaan dan eindigt deze van rechtswege op de datum dat het project is geëindigd of de opdracht is voltooid.
 4. Ieder der partijen is gerechtigd buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance wordt verleend;
 • de wederpartij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de wederpartij haar onderneming staakt;
 • buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 1. Het eindigen van de overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die vanuit hun aard nawerking hebben, hun geldigheid behouden.
 2. Dit artikel laat het recht op ontbinding ingevolge de wet onverlet.

Artikel 5: Geheimhouding, privacy

 1. Ieder van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, die naar redelijkerwijs mag worden aangenomen van vertrouwelijke aard is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 2. Studio oog appel zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens waarover zij in het kader van een overeenkomst zal
  komen te beschikken. Verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Studio oog appel is gebonden aan haar eigen Privacyverklaring, in te zien en te downloaden op www.oog-appel.nl.
 3. Indien en voor zover Studio oog appel moet worden aangemerkt als Verwerker van persoonsgegevens in opdracht van Opdracht- gever als verwerkersverantwoordelijke, beiden in de zin van de AVG, dan dienen partijen een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Partijen kunnen daarbij gebruik maken van de model verwerkersovereenkomst van Studio oog appel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Studio oog appel zal de overeengekomen opdracht(en) naar haar beste vermogen uitvoeren en op een wijze die in overeenstemming is met de professionele standaard en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
 2. Studio oog appel is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover Studio oog appel in verzuim is en de tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd.
 3. Opdrachtgever zal Studio oog appel van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie voorzien. Studio oog appel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de informatie.
 4. Aansprakelijkheid van Studio oog appel voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Studio oog appel heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bedragen die in overeenstemming zijn met de binnen haar branche gebruikelijke bedragen.
 6. Aansprakelijkheid van Studio oog appel voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat onder de verzekering van Studio oog appel wordt uitbetaald, vermeerderd met een eventueel eigen risico. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden.
 7. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Studio oog appel beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door Studio oog appel, ter zake de opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, aan de wederpartij in de laatste drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door de wederpartij tijdig is voldaan, met een maximum van € 25.000,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
 8. Eventuele aanspraken op vergoeding van schade dienen binnen 2 maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten te dien aanzien heeft verwerkt.

Artikel 7: Overmacht

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8: Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en/of tarieven zijn van toepassing zoals tussen partijen overeengekomen. Indien geen prijzen en/of tarieven zijn overeengekomen, dan gelden de prijzen en/of tarieven zoals staan vermeld in de offerte van Studio oog appel. Indien ook geen offerte is uitgebracht dan gelden de door Studio oog appel gebruikelijk te hanteren prijzen en/of tarieven.
 2. Door Studio oog appel gehanteerde prijzen en bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Studio oog appel is gerechtigd de prijzen en/of tarieven aan te passen. Dit heeft alsdan geen consequenties voor lopende Opdrachten met een resterende looptijd van minder dan 3 maanden. Indien de aanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de verhoging op te zeggen tegen de datum dat de verhoging van kracht zal zijn.
 4. Naast het honorarium worden de door Studio oog appel in het kader van de Opdracht gemaakte onkosten en de declaraties van de door Studio oog appel in het kader van de Opdracht ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Studio oog appel heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

Artikel 9: Facturen en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal Studio oog appel maandelijks achteraf dan wel terstond na het afronden van een opdracht aan Opdrachtgever een factuur sturen ter zake de in
  die maand verrichte werkzaamheden, voorzien van een specificatie.
 2. Facturen dienen betaald te worden binnen14 dagen na factuurdatum. tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Studio oog appel gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Studio oog appel gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. Studio oog appel is steeds gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens al dan niet toekomstige betalingsverplichting(en). Studio oog appel is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
 6. Studio oog appel is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting op grond van lid 4 of 5.

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Studio oog appel houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Studio oog appel rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Studio oog appel.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Studio oog appel zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Studio oog appel gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio oog appel aan derden ter hand te stellen.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 

B. BackOffice

Artikel 12: Werkingssfeer

 1. De bepalingen van dit deel B zijn, in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 11 van toepassing op backoffice. Deze vorm van dienstverlening. houdt in dat Studio oog appel in opdracht van Opdrachtgever administratieve diensten verricht, onder meer op het gebied van klantenservice en ledenadministratie.
 2. In geval van strijdigheid van enige bepaling in afdeling B. met enige bepaling in afdeling A. prevaleren eerstgenoemde bepalingen. Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, in bijvoorbeeld een Deelovereenkomst.

Artikel 13: Uitvoering opdracht

 1. Studio oog appel voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 2. Studio oog appel bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s). Studio oog appel heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.
 3. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Studio oog appel is overeengekomen.

Artikel 14: Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Studio oog appel naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Studio oog appel te stellen. Studio oog appel bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Studio oog appel heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Studio oog appel voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Studio oog appel gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Studio oog appel, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Studio oog appel de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 15: Faciliteiten

 1. Indien een of meerdere medewerkers van Studio oog appel op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de medewerker van Studio oog appel in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Studio oog appel noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
 2. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer) faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

Artikel 16: Ingangsdatum, duur en einde, omvang

 1. De ingangsdatum, de duur respectievelijk de einddatum en de omvang van de opdracht worden vastgelegd in de Deelovereenkomst. Ten aanzien van beëindiging en/of verlenging wordt verwezen naar het hierover bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden

C: Detachering van medewerkers

Artikel 17: Werkingssfeer

 1. In aanvulling op het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde zijn de bepalingen in deze afdeling C van toepassing, indien en voor zover door Studio oog appel medewerkers ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Hiervoor genoemde medewerker(s) worden hierna in deze afdeling ook wel aangeduid als “medewerker(s)”.
 2. In geval van strijdigheid van enige bepaling in deze afdeling C. met overige bepalingen in deze algemene voorwaarden prevaleren eerstgenoemde bepalingen.

Artikel 18: Veiligheid

 1. Opdrachtgever is jegens Studio oog appel en jegens de medewerker gehouden om voor de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijze nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van diens werkzaamheden schade lijdt en er bovendien voor zorg te dragen dat de medewerker afdoende beschermd en verzekerd is. Deze op de Opdrachtgever rustende zorgplicht dient minimaal te voldoen aan hetgeen is gesteld in artikel 7:658 lid 1 BW.
 2. Indien Opdrachtgever de in lid 1 genoemde verplichtingen niet is nagekomen, dan is Opdrachtgever op grond van artikel 7:658 lid 4 BW, casu quo analoog hieraan, aansprakelijk
  voor de door de medewerker en/of Studio oog appel geleden en te lijden schade in de meest ruime zin des woords. Opdrachtgever zal Studio oog appel vrijwaren tegen eventuele aanspraken van medewerker en/of derden op grond van artikel 7:658 BW.
 3. Studio oog appel is niet verantwoordelijk voor en draagt geen aansprakelijk voor schaden en/of verliezen die door een medewerker mochten worden veroorzaakt aan Opdrachtgever of derden, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

Artikel 19: Selectie medewerkers

 1. Studio oog appel zal de medewerkers zo goed mogelijk afstemmen op de vooraf door Opdrachtgever aan Studio oog appel kenbaar gemaakte wensen, zowel naar aantal als naar kwalificaties.
 2. Voor aanvang van de ter beschikking stelling ontvangt Opdrachtgever een overzicht van geselecteerde medewerkers, met specifieke kwalificaties, en het ter zake de ter beschikking stelling aan Opdrachtgever in rekening te brengen tarief per medewerker per uur.
 3. De namen van de gedetacheerde medewerkers worden vastgelegd in de Deelovereenkomst.
 4. Opdrachtnemer is op grond van de wet verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de uitzendkracht te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Opdrachtnemer mag op grond van de wet geen kopie maken van het ID-bewijs. De belastingdienst verlangt van Opdrachtgever dat zij de volgende persoonsgegevens van gedetacheerden in haar administratie op te slaan: naam; geboortedatum; adres en woonplaatsgegevens; BSN; nationaliteit; soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs; een specificatie van de gewerkte uren; de eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning.

Artikel 20: Ingangsdatum, duur en einde, omvang

 1. De ingangsdatum, de duur respectievelijk de einddatum en de omvang van de opdracht worden vastgelegd in de Deelovereenkomst. Ten aanzien van beëindiging en/of verlenging wordt verwezen naar het hierover bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op www.oog-appel.nl en worden op verzoek gratis toegezonden. Van toepassing is steeds de meest recente versie zoals geldend ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Laatst gewijzigd op 02-03-2022.